Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov dotknutej osoby


Čl. I. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a vymedzenie dotknutej osoby
1. V nadväznosti na prijatie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („ďalej len „Nariadenie GDPR"), ako aj na súvisiacu legislatívnu úpravu SR zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ zákon č. 18/2018 Z.z."), podnikateľský subjekt Northline s.r.o., so sídlom Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 109521/B, je v zmysle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. prevádzkovateľom (ďalej len „Prevádzkovateľ"), ktorý spracúva osobné údaje v súlade s cit. právnymi predpismi a plní si všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov voči dotknutej osobe (§ 5 písm. n) zákona č. 18/2018 Z.z.), ktorou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (ďalej len „dotknutá osoba").
2. Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje Prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Prevádzkovateľ nemôže riadne plniť zmluvu s dotknutou osobou a preto ju ani nie je možné uzavrieť. Účelom spracovania osobných údajov dotknutej osoby sú predzmluvné vzťahy, identifikácia dotknutej osoby, potvrdenie objednávky, vystavenie daňového dokladu, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode.
3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na marketingové účely len na základe žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s ust. § 13 ods. 1, písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. pri registrácii na internetovom obchode www.stresnenosice-boxy.sk, www.cykell.sk, www.northline.sk. Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácii pre marketingové účely, aby Prevádzkovateľ spracoval a uchoval jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a súčasne udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby.
4. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje získava výlučne na účel uvedený v bode 1. toho článku, zabezpečí, aby sa využívali len spôsobom, na ktorý boli zhromaždené, osobné údaje bude spracovávať v súlade s dobrými mravmi a spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu GDPR, zákonu č. 18/2018 Z.z., ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom.
Čl. II. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:
1. Spracúvanie osobných údajov na účel nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu www.stresnenosice-boxy.sk, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí.
1.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu www.stresnenosice-boxy.sk a dodania tovaru nasledovné osobné údaje dotknutej osoby: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet Prevádzkovateľa).
1.2. Prevádzkovateľ spracúva na účely vybavovania reklamácií okrem osobných údajov uvedených v bode 1.1. aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené dotknutou osobou pri uplatnení reklamácii.
1.3. Prevádzkovateľ spracúva na účely riešenia poistných udalostí okrem osobných údajov uvedených v bode 1.1. aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené dotknutou osobu pri oznámení poistnej udalosti.
1.4. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru dotknutej osoby a riešenia poistných udalostí v zmysle ust. § 13 ods. 1, písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z., v prípade vybavovania reklamácií ust. § 13 ods. 1, písm. c) zákona č. 18/2018 Z.z.
1.5. Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru dotknutej osobe a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia, v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa.
1.6. Údaje dotknutej osoby budú poskytované sprostredkovateľom v zmysle § 5 písm. p) zákona č. 18/2018 Z.z., t.j. subjektom spolupracujúcim s Prevádzkovateľom a tretím stranám.
1.7. Zoznam subjektov – sprostredkovateľov je nasledovný:
• General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča (Dopravca).
• Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava (Dopravca).
• DHL Parcel Slovensko s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava (Dopravca).
1.8. Zoznam subjektov – tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje na základe právnych predpisov, najmä:
• a/ Policajný zbor SR
• b/ Súdy a prokuratúry SR
• c/ Finančná správa SR
• d/ Úrad na ochranu osobných údajov
• e/ Slovenská obchodná inšpekcia
1.9. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.
2/ Spracúvanie osobných údajov pre marketingové účely prevádzkovania e-shopu
2.1. V prípade, že Prevádzkovateľ pri prevádzkovaní e-shopu www.stresnenosice-boxy.sk, poskytuje priamy marketing (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov), zákonným spôsobom pre spracúvanie osobných údajov je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby v zmysle ust. § 13 ods.1, písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. v spojení s § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. Súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutá osoba udeľuje na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby.
2.2. Dotknutá osoba má právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných spracúvaných osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím času platnosti súhlasu, likvidáciu svojich osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona, a ďalšie práva uvedené v §§ 19 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z.
2.3. Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov veku, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.
2.4. Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytované sprostredkovateľom, spolupracujúcim s Prevádzkovateľom a tretím stranám.
2.5. Zoznam subjektov - sprostredkovateľov je nasledovný:
• General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča (Dopravca).
• Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava (Dopravca).
• DHL Parcel Slovensko s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava (Dopravca).
2.6. Zoznam subjektov – tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje dotknutej osoby na základe právnych predpisov, najmä:
• a/ Policajný zbor SR
• b/ Súdy a prokuratúry SR
• c/ Finančná správa SR
• d/ Úrad na ochranu osobných údajov
• e/ Slovenská obchodná inšpekcia
3. Riešenie sťažnosti dotknutej osoby
3.1. Prevádzkovateľ spracúva na účely riešenia sťažnosti dotknutej osoby nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho, akým spôsobom dotknutá osoba sťažnosť podala, aj jej adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
3.2. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade riešenia sťažnosti dotknutej osoby § 13 ods. 1, písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z.
3.3. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia, kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti dotknutej osoby.
4. Uplatňovanie nárokov Prevádzkovateľa
4.1. Prevádzkovateľ spracúva na účely uplatňovania svojich nárokov nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách s dotknutými osobami, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby Prevádzkovateľom, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo ochranou záujmov Prevádzkovateľa.
4.2. Účelom spracúvania týchto osobných údajov v zmysle ust. § 13 ods. 1, písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. sú oprávnené záujmy Prevádzkovateľa a to ochrana jeho majetku, ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči Prevádzkovateľovi.
4.3. Príjemcom osobných údajov sú:
• súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.
4.4. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty, počas ktorej môžu byť voči Prevádzkovateľovi uplatňované nároky, alebo počas ktorej si Prevádzkovateľ môže uplatniť svoje vlastné nároky.
5. Plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa
5.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uvedené v bodoch 1. až 6. tohto článku na účely plnenia svojich zákonných povinností.
5.2. Právnym základom uvedeného spracúvania osobných údajov je § 13 ods. 1, písm. c) zákona č. 18/2018 Z.z. (napr. zákon č. 431/2002 Z.z., v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z., v platnom znení, zákon 595/2003 Z.z., v platnom znení, zákon č. 250/2007 Z.z., v platnom znení, zákon č. 395/2002 Z.z., v platnom znení). Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom je nevyhnutné na účely plnenia jeho zákonných povinností.
5.3. Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
• daňoví poradcovia, finančná správa, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako